زراعت، در زمين هموارمى رويد، نه در سنگلاخ. حكمت هم در دل متواضع، آباد مى شود، نه در دل متكبّر و گردنكش

تیک درس

هنر متفاوت آموزش


روش مطالعه خلاصه نویسی

روش مطالعه خلاصه نویسی


در این روش شما مطالب را می خوانید و آنچه را که درك کرده اید بصورت خلاصه بروي دفتري یادداشت می کنید که این روش براي مطالعه مناسب است و از روشهاي قبلی بهتر می باشد چرا که در این روش ابتدا مطالب را درك کرده سپس آنها را یادداشت می کنید اما بازهم بهترین روش براي خواندن نیست.
مراحل این روش الف :در اتاقی آرام بنشینید و کتاب را باز کنید، اولین صفحه فصل مورد نظر را بیاورید و چند برگه یادداشت تمیز و یک قلم هم در کنار دستتان بگذارید.