زراعت، در زمين هموارمى رويد، نه در سنگلاخ. حكمت هم در دل متواضع، آباد مى شود، نه در دل متكبّر و گردنكش

تیک درس

هنر متفاوت آموزش


تمرکز فکر چیست؟

تمرکز فکر چیست؟


تمرکز فکر، یک امر و پدیده اکتسابی است که با اختیار و تلاش فرد حاصل می شود و نه امري غیر اختیاري و خود به خودي .
بنابراین، باید به دنبال شناخت دقیق تر آن و روش هاي پیدایش و تقویت آن بود تا به نتایج ارزشمند آن، در هر زمینه اي که مطلوب
فرد است، دست یافت. بر همین اساس، مناسب ... بقیه در ادامه مطلب